Privacybeleid

Kiki Duren respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige

manier verwerken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke

persoonsgegevens Kiki Duren verwerkt, met welk doel, hoe Kiki Duren vervolgens met deze gegevens

omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring

zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Kiki Duren, gevestigd te Partida Tossal

Redó 60A, 03110 Mutxamel, Alicante, Spanje (ESZ0795336-R). De rechtsgeldige vertegenwoordiger

betreft mevrouw K. Duren.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Kiki Duren via kikiduren@live.nl. Voor alle

aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Kiki Duren verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt

verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar

zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing,

verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Kiki

Duren zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan

contact op met Kiki Duren. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Kiki Duren een overeenkomst sluit.

De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te

kunnen aanbieden van de diensten en (online) producten van Kiki Duren. Daarnaast worden jouw

persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. Deze gegevens worden verzameld

via persoonlijke gesprekken, e-mailcontact, via social media of via het contactformulier op de website.

De persoonsgegevens die Kiki Duren (mogelijk) verwerkt zijn:

voor- en achternaam;

adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres;

telefoonnummer;

e-mailadres;

bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, KvK-nummer en/of btw-nummer);

betaalgegevens;

overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Kiki Duren, bijvoorbeeld in

correspondentie of telefonisch.

Kiki Duren verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven;

voor het toezenden van het aanbod van Kiki Duren;

jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Kiki Duren uit te

kunnen voeren;

om de overeenkomst die je met Kiki Duren bent aangegaan uit te kunnen voeren, zoals het

organiseren van retreats, events en/of het leveren van online cursussen, masterclasses, e-

books etc.;

om jouw betaling af te kunnen handelen;

om je te informeren over wijzigingen van diensten en (digitale) producten;

indien Kiki Duren hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Kiki Duren nodig heeft voor

haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte.

Kiki Duren verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van

een overeenkomst die je met Kiki Duren hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde

belangen van Kiki Duren te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens

worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn

verkregen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Kiki Duren verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de

bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel

5 AVG). Wanneer er een wettelijke plicht bestaat om de persoonsgegevens te bewaren, wordt dit

termijn gevolgd. Denk aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst voor het bewaren van

facturen en financiële administratie (tenminste 7 jaar). Na deze periode worden de gegevens

verwijderd of geanonimiseerd. Recensies worden verwijderd, zodra Kiki Duren een verzoek tot

verwijdering heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden

Met de volgende derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

ingeschakelde derde partijen, bijvoorbeeld externe samenwerkingspartners, post- en

bezorgdiensten en softwarebedrijven;

IT-partners, die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;

incasso- en/of deurwaarderskantoor, indien dit noodzakelijk voor het incasseren van

vorderingen van Kiki Duren;

betaaldiensten en -systemen;

boekhoudprogramma/boekhouder;

telecommunicatie.

Kiki Duren waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in

overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Kiki Duren verkoopt of verspreidt jouw persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden

die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor directe marketing.


Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Kiki Duren mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Kiki

Duren neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen,

op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s en/of computersystemen.


Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);

het recht op toegang (artikel 15 AVG);

het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);

het recht om te wissen (artikel 17 AVG);

het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);

het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);

het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);

rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar kikiduren@live.nl. Kiki

Duren zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Kiki Duren

niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Kiki

Duren is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van

een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in

deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.